پیش به سوی جلو !

مدل های ارائه شده در آژانس دیساید؛ عمدتا برگرفته از مدل های بین المللی است که بر پایه R و پایتون؛ کد نویسی شده اند. داده های ورودی به همراه مختصات جغرافیایی است و می تواند شاخص های زیادی را به راحتی محاسبه نماید و انبوهی از گزارش های کاربردی را در زمان بسیار کوتاه فراهم سازد. اجرای این مدل ها، ابتدا در یک منطقه (مثلا یکی از مناطق 22 گانه تهران) انجام می شود و در صورتی ادامه می یابد که به نتایج کاربردی به خصوص ” افزایش معنادار فروش” منجر شود. بنابراین اجرای این مدل ها در سازمان فروش؛ ریسکی به همراه ندارد. به طور کلی می توان مراحل اجرای پروژه در دیساید را به شرح زیر دانست: