مسیریابی بهینه

معمولا امکانات شرکت های پخش و فروش؛ محدود است و نمی توانند تمام فروشگاه ها یا روت ها را پوشش دهند. بنابراین باید تلاش کنند تا روت هایی که سودآوری بیشتری دارد را انتخاب نمایند. همچنین مسیر حرکت ویزیتور ها و ماشین های توزیع؛ بر هزینه های مختلف سیستم توزیع تاثیر گذار است. دو شکل مهم هزینه هایی که به واسطه مسیر یابی نادرست؛ بر سازمان تحمیل می شود عبارتند از :

مسیریابی بهینه که به کمک “مدل های تحلیلی بر پایه مختصات جغرافیایی” انجام می پذیرد؛ این امکان را فراهم می سازد که بتوان هزینه تمام شده برای هر روت (مسیر) را از منظر هزینه های متغیر مانند زمان و سوخت و همچنین هزینه های ثابت مانند هزینه انبار و لجستیک؛ محاسبه نماید و در نهایت مسیرهایی را پیشنهاد دهد که هزینه تمام شده کمتری دارند و سودآوری بالاتری برای سازمان فروش به همراه خواهد داشت. در واقع می توان بدون افزایش منابع؛ ماشین های حمل و حتی ویزیتور؛ میزان فروش را بهبود بخشید.