ممیزی سیستم فروش

قدم اول، بررسی و تحلیل سیستم فروش است که به شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم فروش؛ منجر می شود. سیستم های فروش را می توان به واسطه برخی شاخص ها؛ ارزیابی نمود و عملکرد آنها را سنجید. در اغلب موارد، این تصور اشتباه وجود دارد که عملکرد سیستم فروش را می توان با “میزان فروش” سنجید در حالی که این شاخص؛ تنها یکی از شاخص های اصلی برای سنجش عملکرد فروش است. ممکن است، ضعف سیستم فروش ارتباطی با میزان فروش نداشته باشد . یعنی ممکن است یک سیستم فروش، بتواند تارگت های خود را محقق سازد اما الزاما به این معنا نیست که عملکرد سیستم فروش، مطلوب است. به طور کلی، عملکرد سیستم فروش ممکن است تحت تاثیر یک یا چند عامل زیر، ضعیف ارزیابی شود که این عوامل عبارتند از :

شاخص های مختلفی به منظور سنجش عملکرد تیم فروش، وجود دارد که بخش مهمی از آنها ، ممکن است مستقیما ربطی به تیم فروش نداشته باشند (مثلا شاخص هایی که عملکرد تیم توزیع، لجستیک، انبار، زیرساخت های فروش، مدیریت و … را می سنجد). با این حال، برخی شاخص ها از اهمیت بیشتری برخوردارند چرا که مستقیما به عواملی می پردازند که به تیم فروش مرتبط است (این شاخص ها تحت نظر مدیریت فروش؛ قرار دارند). از میان این شاخص ها، 6 شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است که معمولا در ریتیل آدیت نیز مورد توجه قرار می گیرد. این شاخص ها عبارتند از :

شاخص Hit Rate یا Numeric Distribution و Weighted Distribution

برند مورد نظر در چند درصد از فروشگاه ها یا Outlet ها حضور دارد. در چند درصد از فروشگاه های بالقوه، می توان حداقل یک محصول از برند مورد نظر را مشاهده نمود.

شاخص Numeric Distribution رقبا

برند های رقیب در چند درصد از فروشگاه ها یا Outlet ها حضور دارد. در چند درصد از فروشگاه های بالقوه، می توان حداقل یک محصول از برند رقبا را مشاهده نمود.

شاخص Face Share

چند در صد از نما یا چهره یک محصول خاص در شلف، به برندهای مختلف اختصاص یافته است. به عبارت دیگر کدام برندها، چیدمان بهتر و موثرتری دارند

شاخص Shelf Share

چند در صد از فضای شلف در Outlet ، به هر یک از برندها اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، فضای تصاحب شده از شلف فروشگاه توسط هر برند را منعکس می سازد

شاخص تعداد محصول به ازای هر فاکتور

در هر فروشگاه یا Outlet، چند محصول یا SKU حضور دارند. این شاخص، منعکس کننده عمق فروش است و این که چه تنوعی از محصولات در Outlet مشاهده می شود

شاخص تعداد محصول جدید به ازای هر فاکتور

این شاخص نشان می دهد که ویزیتورها، تا چه اندازه در فروش محصولات جدید، موفق بوده اند یا در مقابل، ترجیح داده اند محصولات پرفروش را بفروشند